Del denne side på facebook med dine venner Del denne side Del med dine venner Del med dine venner

Om

Tale af formanden for FødevareDanmark

ved en festaften på fødevaremessen Foodexpo i Herning den 18. marts 2018

Af Formand Leif Wilson Laustsen, FødevareDanmark

Kære alle sammen

Hvor er det dejligt at se så mange af vore medlemmer, samarbejdspartnere og andre, som vi kender og har et fællesskab med.

Det er jo det, der gør, at vi hver især kan lykkes med det, som vi arbejder for: At vi langt hen ad vejen gør det i fællesskab. Det er også en af grundtankerne bag det samvirke, som nu finder sted i FødevareDanmark, der nu kan sætte en søjle mere under paraplyen: Smagen af Danmark, der i sig selv er en paraplyorganisation for lokale fødevarenetværk, har valgt at tilslutte sig FødevareDanmark. Det giver os mere tyngde, når vi kommunikerer over for den omverden, som vi alle er afhængige af at stå stærkt overfor: Politikere, myndigheder, andre organisationer m.v.

I forvejen bestod fællesskabet jo af Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. Som I kan se, har vi også sat CIBUS’ logo på under paraplyen. Det er ikke en selvstændig organisation, men et reklame- og markedsføringsbureau, som organisatorisk er en del af Danske Slagtermestre, men som arbejder bredt for ikke kun FødevareDanmarks medlemsorganisationer, men for alle fødevarevirksomheder, som ønsker vores hjælp til professionel markedsføring. Det gælder faktisk både store og små. Med vores nyindrettede fotostudie med fuldt funktionsdygtigt køkken og disk er vi eksperter i markedsføring af fødevarer af enhver slags. Det foregår i CIBUS, og da de nu ikke kun har fået, hvad de betragter som deres eget hus, men også deres eget brand, skal det helt bestemt med på tavlen som en vigtig del af fællesskabet.

For ikke så mange år siden stod slagtere, ostehandlere og fiskehandlere – og bagere – her med hver deres forening. Jeg var her sammen med Danske Slagtermestres Landsforening, som det hed dengang. Det var en god tid. Vi havde masser af fagkonkurrencer og andet fagligt fællesskab, og det var rigtig hyggeligt, når vi mødtes her i Herning. Vi havde et sekretariat med en halv snes medarbejdere i Odense, og det var også godt. En stor del af vores energi var rettet mod en udbrydergruppe, som havde dannet ”Danske Håndværksslagtere”, og mod konkurrencen fra supermarkederne, hvorimod vi ikke var særligt rettet imod Christiansborg, og hvem der nu ellers fastlagde vores rammevilkår. Vi havde vores kæder og kampagnesamarbejder, som vi også virkelig knoklede for, og som faktisk lagde grunden til alt det, som vi siden har skabt. Det var Mesterslagteren, som jeg selv var formand for, og Kød & Idé, og hvad de ellers hed. Så kom Mad Med Mere til som afløser for det gamle Mesterslagteren. Det skulle vise sig at være et fantastisk koncept, som nu kører på 15. år, og som stadig er en vigtig grundpille under hele vores organisation. Men ”Mesterslagteren” var for godt et navn til bare at have liggende i skuffen, så efter nogle år tog vi det op igen, og nu har det i 10 år været navnet på det kampagnesamarbejde, som vi dengang kaldte ”Aktiv Markedsføring”. Nu er Mesterslagteren i lighed med Mad Med Mere et meget stærkt brand, og hvis man er ”Mesterslagter Plus”, får man næsten samme service i CIBUS, som Mad Med Mere-medlemmer gør.

Men disse kæder kan ikke stå alene, og de har ikke kunnet modvirke et stort fald i antallet af slagterbutikker. Bare siden 2008 er antallet faldet med 25 procent. På 10 år er hver fjerde forsvundet. Hvis vi ikke havde gjort noget, ville vores fundament i dag være ca. 375 medlemmer. Så var vores daværende stab på den halve snes medarbejdere i Odense skumpet ind til måske 6, 7 eller 8, og så ville vi ikke kunne yde den omfattende og professionelle hjælp, som ikke bare butikkerne, men også slagtehusene og forarbejdnings- og engrosvirksomhederne har behov for. Så ville vi have været en branche i afvikling. Det er her, FødevareDanmark kommer ind i billedet, ikke kun for os slagtere, men også for andre brancher i samme situation. I 2006 flyttede ostehandlerne ind hos os, og samme år lykkedes det at sammenlægge Danske Slagtermestres Landsforening med Danske Håndværksslagtere. Det var to meget vigtige skridt i den udvikling, som er sket. I 2012 kom organisationen Sammark med ind under Danske Slagtermestre, og den 1. januar 2015 flyttede også Danmarks Fiskehandlere ind i Odense. Et halvt år senere stiftede Randers Kød Engros og Gert Nielsen A/S foreningen SMV Fødevarer hos en advokat i Randers, og efterfølgende rykkede også denne forening ind på Poppelvej for at få varetaget sine sekretariatsfunktioner hos os.

Cirka samtidig var der røster i Danske Slagtermestres bestyrelse, som mente, at Danske Slagtermestre burde skifte navn. Vi burde hedde noget, som også de, der driver engros- og forædlingsvirksomheder, kunne identificere sig med. Så vi gik i gang med at finde et nyt navn, og i den proces fik vi ideen til at lave en helt ny organisation: En generel organisation for små og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark. Med alle de organisationer, som var blevet tilknyttet vort hus i Odense, var der skabt et grundlag for at skabe et fælles talerør, så vi kunne udnytte den styrke, som disse samarbejder burde give os alle sammen. Som det var, kunne organisationerne jo kun udtale sig hver for sig. Ved at etablere en paraplyorganisation, kunne vi få et stærkt, fælles talerør. Så arbejdet med at finde et nyt navn til Danske Slagtermestre ændrede sig hurtigt til at finde et godt navn til en helt ny organisation. Det blev som bekendt FødevareDanmark, som vi i fællesskab kunne lancere på et pressemøde i København i august 2015.

Dengang var jo også SMV Fødevarer ganske ny. Nu er denne organisation vokset til over 50 medlemmer, og en stor del af dem tilhører brancher, som vi ellers ikke ville kunne repræsentere. Det gælder især frugt & grønt, som således har føjet en vigtig dimension til hele vort fællesskab.

Det ene med det andet: Til sammen har alle disse samarbejder betydet, at vi i dag står med et meget stærkt og fælles organ, der betyder, at vi hver især står meget stærkere, end vi ville have gjort hver for sig. Det er win-win over hele linjen. Vi har nu et sekretariat på 26 dygtige medarbejdere med flere på vej – og vel at mærke med en sund økonomi. Det var der ikke mange, som ville have troet muligt for 10 år siden. Dengang var der i øvrigt kun én chef i sekretariatet: Direktøren. Nu er der en chefgruppe på 6 personer og en afdelingsstruktur, som har gjort det muligt at specialisere vores medlemsservice på fire områder: Fødevaresikkerhed, markedsføring, juridisk assistance og regnskabsservice. Samtidig har vi øget serviceringen af slagtehusene og af forædlings- og engrosmedlemmerne, der nu begge har to repræsentanter i DSM’s bestyrelse. Vi har lavet hele fem branchekoder, som bl.a. gør, at vi er blandt de førende på elektronisk egenkontrol.

Vi har i det hele taget opkvalificeret både det faglige og det politiske arbejde. Der bliver nu virkelig lyttet til os på Christiansborg og i Miljø- og Fødevareministeriet – herunder i Fødevarestyrelsen – hvor vores nye og fælles organisation, FødevareDanmark, er blevet taget vældig godt imod. Det er nemlig ikke kun os som organisationer og erhvervsdrivende, der har behov for dialog og samarbejde med politikere og myndigheder. Politikere og myndigheder har også behov for dialog og samarbejde med nogle seriøse og stærke organisationer, og de har faktisk manglet en, som særligt kunne tale de små og mellemstore fødevarevirksomheders sag, og som kan repræsentere netop disse virksomheder i forskellige sammenhænge. Det samme gælder faktisk de etablerede organisationer, hvor der typisk sidder nogle multinationale virksomheder for bordenderne. De ser også en fordel i, at SMV’erne har fået deres egen stemme, så også blandt dem føler vi os velkomne, bl.a. i de organer, som FødevareDanmark nu er repræsenteret i. Det gælder Madkulturen, Det Rådgivende Fødevareudvalg og Det Strategiske Interessentudvalg i Fødevareministeriet, hvor jeg også for nylig var en del af det såkaldte ”Gastro 2025”, og hvor vi også er med i forskellige udvalg om dyrevelfærd, økologi m.m., ligesom ministeriet lige nu gerne vil have os med i noget om madspild.

Et klart og nyligt eksempel på, at det nytter, er den lydhørhed, som vi har vundet hos ikke mindst Det Radikale Venstre, og som førte til, at de i forbindelse med Erhvervs- og vækstpakken sidste efterår fik trumfet igennem, at gebyrerne ved ordinære kontrolbesøg på fødevare-engrosvirksomheder blev afskaffet fra nytår. Det har en værdi af 36 mio. kr. om året. Før kostede det ca. 700 kr. pr. påbegyndt kvarter, når fødevarekontrollen kom på besøg hos disse virksomheder, hvor den kunne bruge al den tid, den ville. Sidste sommer satte regeringen gebyret betragteligt i vejret, men nu er det helt afskaffet ved disse besøg. Det er et meget håndgribeligt resultat af vores samarbejde, både internt og eksternt.

Måske bliver endnu flere gebyrer afskaffet inden længe. Det fører vi lige nu en retssag om, efter at vi sidste år vandt en sag ved EU-domstolen, som fastslog, at det var ulovligt, da kødkontrollen tilbage i 00’erne opkrævede gebyrer til uddannelse af tilsynsteknikere på slagterierne. Jeg kan i den forbindelse også nævne, at vi jo for få år siden lykkedes med at få afskaffet fedtafgiften. Politikerne udlagde det anderledes, men det var udsigten til at tabe en sag om den i retten, der gjorde, at regeringen pludselig ville af med denne afgift, som politikerne kort forinden selv havde indført. Det var en ren DSM-sag, men alle fik glæde af den, og vi havde ikke kunnet køre den, hvis vi ikke havde den styrke, som organisationssamarbejdet allerede dengang havde givet os.

Jeg er selvfølgelig ikke blind for, at der kan være nogle, som synes, at FødevareDanmark og alt det samarbejde, som vi nu har et fælles rum for, har den kedelige konsekvens, at de enkelte organisationer bliver mindre synlige hver for sig. Sådan er det jo, når man samarbejder med andre. Derfor er det også utrolig vigtigt, at alle parter kan se sig selv i det samarbejde, vi har. Altså i FødevareDanmark. Og samtidig er det også vigtigt at understrege, at alle de organisationer, som er med under paraplyen, har fuldstændig frihed til også at optræde på egen hånd. Det vil endda tit være hensigtsmæssigt. Når det f.eks. drejer sig om sporbarhed ved fisk, er det helt naturligt, at Danmarks Fiskehandlere agerer selvstændigt i diskussionen. Og igen: At være med i FødevareDanmark medfører ikke nogen begrænsning i de deltagende organisationers suverænitet. Det giver muligheder, men ikke begrænsninger.

Lige for tiden er noget af det, der optager os, offentlige udbud, hvor vi forsøger at få et meget stort udbud på 1,6 mia. kr. opdelt i delkontrakter, så også små og mellemstore virksomheder kan få lov at byde ind. Det er noget, som optager SMV Fødevarer rigtig meget, og det har der været – og er der – et fantastisk samarbejde mellem dem og FødevareDanmark om, hvor de både selvstændigt og gennem FødevareDanmark har øvet indflydelse på de politiske beslutningstagere. Senest er det ad denne dobbelte vej lykkedes at få et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti til at indkalde den ansvarlige minister i samråd om sagen. Om det lykkes at få den ønskede opdeling, ved vi af gode grunde ikke endnu, og min pointe her er jo også bare, at dette er et rigtig godt eksempel på en sag, hvor en medlemsorganisation både profilerer sig selvstændigt og samtidig trækker på fællesskabets styrke.

For mig – og jeg tror for alle – har det i det hele taget været en stor glæde at opleve dette fællesskab. De diskussioner, vi har med hinanden, er alle sammen meget positive og konstruktive. Det er ingen selvfølge, for selv om vi alle beskæftiger os med fødevarer, er vi er forskellige brancher med forskellige kulturer. Det respekterer vi. Vi forsøger ikke at ensarte, men ser egentlig forskelligheden som en styrke, der skal bevares. Det er jo den enkelte branches kultur, som skaber dens sammenhold.

Et meget synligt udslag af samarbejdet i FødevareDanmark er jo denne stand her på Foodexpo. Her er vi netop både sammen og hver for sig. Vi er sammen om standen, men vi holder fagkonkurrencer hver for sig, dem af os, der nu gør det. I dag er det slagterne, og de kommende dage er det ostehandlerne og fiskehandlerne. Det kan sagtens lade sig gøre på den samme stand og under FødevareDanmarks paraply, men hvor det er den organisation, der står for konkurrencerne, som fremhæves. Det er faktisk et meget smukt udtryk for den forskellighed i fællesskabet, som er FødevareDanmarks kendetegn. Det er ikke et fællesskab, som man bliver væk i – tværtimod. Det er et, som bliver stærkere og mere synlig i.

Jeg vil ikke trætte jer med flere ord nu om FødevareDanmark og om, hvor meget der faktisk er sket på vores lille organisatoriske område i de senere år. Jeg synes bare, at I skal vide, at alt det, som vi i dag formår, er resultatet af et målrettet arbejde, som jeg håber, at vi kan videreføre sammen, for det er jo ikke kun de organisationer, der nu er med i FødevareDanmark, der har glæde af samarbejdet. Det har alle vores samarbejdspartnere også, og dem vil jeg også gerne takke i dag for alle jeres bidrag til at udvikle den succes, som vi fællesskab har skabt. Uden jer havde det været meget sværere – og ikke nær så sjovt.

Nu håber jeg, at vi får en rigtig god og festlig aften sammen.

Tak fordi I kom!

 


 

Læs mere

Log ind

Kører på Drupal